Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a dm „Sokszínű ajándék” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a dm Kft. által a dm „Sokszínű ajándék” nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A játék során személyes adatai közül

  1. kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét, lakcímét (lakóhelyét vagy tartózkodási helyét), valamint – ha ezeket a nyeremény kézbesítésének elősegítése érdekében megadta – belföldi értesítési címét és telefonszámát, valamint,

  2. a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként a vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot és annak fotóját kezeljük.

Az adatkezelés célja minden kezelt adat tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyeremények kézbesítésének lehetővé tétele.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a dm Kft.-től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az adatkezelés további célja emellett

a) ha Ön a játék nyertese lesz, akkor

aa) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,

ab) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése,

b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése, valamint elektronikus levélcíme esetében annak biztosítása, hogy a nyereményt felajánló, a játék szervezésében közreműködő nagykereskedelmi forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) Önnel – az Ön tiltakozásáig – közvetlen üzletszerzési célból kapcsolatot tartson.

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Progressive Studio Kft. (Lebonyolító megnevezése) által üzemeltetett a www.ajandekkartya.dm.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelületek) történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a dm Kft. mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Név

Önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés célja minden kezelt adat tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyeremények kézbesítésének lehetővé tétele.

Általában az utolsó heti nyertes kisorsolását követő harmadik munkanap végéig.

A nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig.

Email cím

Önkéntes hozzájárulás

Vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kód és annak fotója

Önkéntes hozzájárulás

 

Postai cím

Önkéntes hozzájárulás

A nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig.

Telefonszám

Önkéntes hozzájárulás

A fődíj átadása során készült fotók

Önkéntes hozzájárulás

A fődíj (dm Beauty nap) átvételének megörökítése.

A fotókat a Beauty napot követően átadjuk a nyertesnek. Majd a Beauty napot követően 30 múlva törlésre kerülnek.

Vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kód és annak fotója

Önkéntes hozzájárulás

   

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a dm Kft. (2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, képviseli: Kanyó Roland marketing és PR menedzser)

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a) a játékot lebonyolító Progressive Studio Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-877715, 8), amely a Játékfelületeket üzemelteti és a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja, valamint

b) amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, a Magyar Posta Zrt.-t (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-t (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.), amelyek a nyeremények kézbesítését végzik.

Az adatkezelő e tevékenysége során al-adatfeldolgozóként igénybe veszi

  1. a tárhelyet biztosító RACKFOREST KFT.-t (székhely: 1132 Budapest,
    Victor Hugo u. 18-22., adószám: 14671858-2-41), amely a tárhelyet biztosítja a játékkal összefüggésben.

A nyertesek nevét a sorsolást követően a dm Kft. nyilvánosságra hozza.

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A dm Kft. a Progressive Studio Kft. mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a kifejezetten a játék céljára létrehozott, jelszóval és titkosítással védett Játékfelületeken kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé. A Játékfelületek a Progressive Studio Kft. üzemeltetésében lévő, Magyarország területén található szervereken működnek.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatokat a dm Kft. az Ön által történt feltöltésüktől

a) általában az utolsó heti nyertes kisorsolását követő harmadik munkanap végéig,

b) a nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

d) abban az esetben, ha a dm Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény postázása előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a dm Kft. abban az esetben, ha dm Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a dm Kft. Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a dm Kft.-nek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az adatvedelem@dm.hu email címen a Játékfelületeken megadott regisztrációs emailcíméről küldött e-mailben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor azt ugyanezen az emailcímen vagy a 06-80-368 386 telefonszámon jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

Az alábbi gombra kattintva megtekintheti, hogy az oldal milyen sütiket használ, illetve módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelmi tájékoztató oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDajandekkartya.dm.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentajandekkartya.dm.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountajandekkartya.dm.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gaajandekkartya.dm.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidajandekkartya.dm.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*ajandekkartya.dm.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel