Játékszabályzat

SOKSZÍNŰ AJÁNDÉK”

 

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a dm Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, a továbbiakban: Szervező) által szervezett AZ ÉN dm NESZESSZEREM elnevezésű nyereményjátékra, amely a Progressive Studio Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró, 6. emelet) mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz a www.ajandekkartya.dm.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelületek) érhető el.

 

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban (”Szabályzat”) írtak szerint érvényes Pályázatot nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós adatokat tartalmazó Pályázatot küld be, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el Pályázatát a Weboldalon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a Szervező és Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

  • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;

  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

  • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

  • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;

  • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a Pályázatát is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

2. A Játék leírása

 

A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között, akik az alábbi táblázatban megjelölt termékből a Szervező üzleteiben a Játék időtartama alatt legalább egy darabot vásárolnak, és ezt jelen Szabályzatban megjelölt módon a játékra való jelentkezésükkor igazolják.

 

Termék + kiszerelés

Darab

dm Ajándékkártya

1 db

 

 

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakban a napi és heti nyereményekért kiszínezik a dm ajándékkártyájukat, a www.ajandekkartya.dm.hu web-felületen keresztül. Kizárólag név, valós e-mail cím és a vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kód és annak fotójának megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. november 01. 08:00:00 óra és 2018. december 24. 23:59 óra között zajlik.

 

Játék periódusok:

 

Teljes játékperiódus:

2018. november 01. 08:00:00 óra és 2018. december 24. 23:59 óráig tart.

 

Napi játékperiódus:

2018. november 01. 10:00:00 órától – november 02. 23:59:59 óráig

2018. november 03. 00:00:00 órától – november 03. 23:59:59 óráig

2018. november 04. 00:00:00 órától – november 04. 23:59:59 óráig

2018. november 05. 00:00:00 órától – november 05. 23:59:59 óráig

2018. november 06. 00:00:00 órától – november 06. 23:59:59 óráig

2018. november 07. 00:00:00 órától – november 07. 23:59:59 óráig

2018. november 08. 00:00:00 órától – november 08. 23:59:59 óráig

2018. november 09. 00:00:00 órától – november 09. 23:59:59 óráig

2018. november 10. 00:00:00 órától – november 10. 23:59:59 óráig

2018. november 11. 00:00:00 órától – november 11. 23:59:59 óráig

2018. november 12. 00:00:00 órától – november 12. 23:59:59 óráig

2018. november 13. 00:00:00 órától – november 13. 23:59:59 óráig

2018. november 14. 00:00:00 órától – november 14. 23:59:59 óráig

2018. november 15. 00:00:00 órától – november 15. 23:59:59 óráig

2018. november 16. 00:00:00 órától – november 16. 23:59:59 óráig

2018. november 17. 00:00:00 órától – november 17. 23:59:59 óráig

2018. november 18. 00:00:00 órától – november 18. 23:59:59 óráig

2018. november 19. 00:00:00 órától – november 19. 23:59:59 óráig

2018. november 20. 00:00:00 órától – november 20. 23:59:59 óráig

2018. november 21. 00:00:00 órától – november 21. 23:59:59 óráig

2018. november 22. 00:00:00 órától – november 22. 23:59:59 óráig

2018. november 23. 00:00:00 órától – november 23. 23:59:59 óráig

2018. november 24. 00:00:00 órától – november 24. 23:59:59 óráig

2018. november 25. 00:00:00 órától – november 25. 23:59:59 óráig

2018. november 26. 00:00:00 órától – november 26. 23:59:59 óráig

2018. november 27. 00:00:00 órától – november 27. 23:59:59 óráig

2018. november 28. 00:00:00 órától – november 28. 23:59:59 óráig

2018. november 29. 00:00:00 órától – november 29. 23:59:59 óráig

2018. november 30. 00:00:00 órától – november 30. 23:59:59 óráig

2018. december 01. 08:00:00 órától – december 01. 23:59:59 óráig

2018. december 02. 00:00:00 órától – december 02. 23:59:59 óráig

2018. december 03. 00:00:00 órától – december 03. 23:59:59 óráig

2018. december 04. 00:00:00 órától – december 04. 23:59:59 óráig

2018. december 05. 00:00:00 órától – december 05. 23:59:59 óráig

2018. december 06. 00:00:00 órától – december 06. 23:59:59 óráig

2018. december 07. 00:00:00 órától – december 07. 23:59:59 óráig

2018. december 08. 00:00:00 órától – december 08. 23:59:59 óráig

2018. december 09. 00:00:00 órától – december 09. 23:59:59 óráig

2018. december 10. 00:00:00 órától – december 10. 23:59:59 óráig

2018. december 11. 00:00:00 órától – december 11. 23:59:59 óráig

2018. december 12. 00:00:00 órától – december 12. 23:59:59 óráig

2018. december 13. 00:00:00 órától – december 13. 23:59:59 óráig

2018. december 14. 00:00:00 órától – december 14. 23:59:59 óráig

2018. december 15. 00:00:00 órától – december 15. 23:59:59 óráig

2018. december 16. 00:00:00 órától – december 16. 23:59:59 óráig

2018. december 17. 00:00:00 órától – december 17. 23:59:59 óráig

2018. december 18. 00:00:00 órától – december 18. 23:59:59 óráig

2018. december 19. 00:00:00 órától – december 19. 23:59:59 óráig

2018. december 20. 00:00:00 órától – december 20. 23:59:59 óráig

2018. december 21. 00:00:00 órától – december 21. 23:59:59 óráig

2018. december 22. 00:00:00 órától – december 22. 23:59:59 óráig

2018. december 23. 00:00:00 órától – december 23. 23:59:59 óráig

2018. december 24. 00:00:00 órától – december 24. 23:59:59 óráig

 

Heti játékperiódus:

2018. november 01. 08:00:00 órától – november 08. 23:59:59 óráig

2018. november 09. 00:00:00 órától – november 15. 23:59:59 óráig

2018. november 16. 00:00:00 órától – november 22. 23:59:59 óráig

2018. november 23. 00:00:00 órától – november 29. 23:59:59 óráig

2018. november 30. 00:00:00 órától – december 6. 23:59:59 óráig

2018. december 07. 00:00:00 órától – december 13. 23:59:59 óráig

2018. december 14. 00:00:00 órától – december 20. 23:59:59 óráig

2018. december 21. 00:00:00 órától – december 24. 23:59:59 óráig

 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületek valamelyikén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,

b) a 2. pontban megjelölt termékek valamilyéből Szervező üzleteiben a Játék időtartama alatt legalább egy darabot vásárolnak,

c) a Játékfelületen – www.ajandekkartya.dm.hu - hiánytalanul és a valóságnak megfelelően feltöltik a b) pont szerinti vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot,

d) mind az a) pont szerinti, mind a c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény kézbesítésének ideje alatt.

 

Az AP szám egy minden, a vásárlást igazoló tételes bizonylat legutolsó sorában megtalálható, az AP betűkombinációval kezdődő, összesen (AP betűkombinációval együtt) 11 karakterből álló egyedi, pénztárgépenként eltérő azonosító.

 

A Játékosnak a www.ajandekkartya.dm.hu weboldalon a játékot követően meg kell adnia a Pályázathoz szükséges adatokat: személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím és a vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot és annak fotóját. A Játékos a személyes adatok kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasás után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig (általában az utolsó heti nyertes kisorsolását követő harmadik munkanap végéig, valamint a nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig). A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli. Egyszer van lehetősége egy adott Játékosnak pályázatot leadni egy adott napi játék periódusban, ugyanazon játékperióduson belül egy Játékos többszöri regisztrációját a rendszer egy pályázatként kezeli.

 

A Pályázat elküldését követően a rendszerben egy automatikus válaszüzenet jelenik meg, és a rendszer automatikusan generált levélben értesül a Pályázat elküldéséről. Abban az esetekben, amikor a Játékos a sorsolások alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról e-mail üzenetben kap értesítést 5 munkanapon belül. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen Nyereményt nem nyertek.

 

A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.

5. Nyeremény

Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:


 

Napi nyeremények: a 2. pontban meghatározott napi játékperiódusok során naponta 1 darab (összesen 53 db) 5.000 Ft értékű dm Ajándékkártya, amely a Szervező üzleteiben váltható be 2019. január 1. és 2022 december 31. között. Nyertesek száma összesen: 53 fő.


 

Heti nyeremény: a 2. pontban meghatározott heti játékperiódusok során hetente 1 darab (összesen 8 db) 20.000 Ft értékű dm Ajándékkártya, amely a Szervező üzleteiben váltható be 2019. január 1. és 2022 december 31. között. Nyertesek száma összesen: 8 fő.


 

A napi nyeremények értéke kártyánkként 5.000 Ft

A heti nyeremények értéke kártyánkként 20.000 Ft

 

A teljes játék ideje alatt összesen 62 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akikkel egyidejűleg 124 (fő) pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint:

 

Napi nyeremények:

1. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 03. 11 óra

2. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 04. 11 óra

3. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 05. 11 óra

4. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 06. 11 óra

5. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 07. 11 óra

6. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 08. 11 óra

7. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 09. 11 óra

8. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 10. 11 óra

9. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 11. 11 óra

10. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 12. 11 óra

11. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 13. 11 óra

12. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 14. 11 óra

13. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 15. 11 óra

14. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 16. 11 óra

15. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 17. 11 óra

16. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 18. 11 óra

17. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 19. 11 óra

18. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 20. 11 óra

19. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 21. 11 óra

20. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 22. 11 óra

21. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 23. 11 óra

22. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 24. 11 óra

23. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 25. 11 óra

24. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 26. 11 óra

25. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 27. 11 óra

26. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 28. 11 óra

27. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 29. 11 óra

28. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 30. 11 óra

29. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 01. 11 óra

30. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 02. 11 óra

31. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 03. 11 óra

32. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 04. 11 óra

33. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 05. 11 óra

34. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 06. 11 óra

35. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 07. 11 óra

36. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 08. 11 óra

37. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 09. 11 óra

38. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 10. 11 óra

39. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 11. 11 óra

40. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 12. 11 óra

41. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 13. 11 óra

42. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 14. 11 óra

43. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 15. 11 óra

44. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 16. 11 óra

45. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 17. 11 óra

46. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 18. 11 óra

47. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 19. 11 óra

48. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 20. 11 óra

49. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 21. 11 óra

50. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 22. 11 óra

51. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 23. 11 óra

52. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 27. 11 óra

53. nap: visszamenőleg a napi játékperióduson belüli napi nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 27. 11 óra

 

 

Heti nyeremények:

1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 09. 11 óra

2. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 16. 11 óra

3. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 23. 11 óra

4. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. november 30. 11 óra

5. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 07. 11 óra

6. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 14. 11 óra

7. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 21. 11 óra

8. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2018. december 27. 11 óra

 

 

 

Az 5. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.

A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A Nyertesek névsora a sorsolást követően bárki által szabadon megtekinthetők, a játék Weboldalán található Nyertesek menüpont alatt.

A Játékos a napi játékperiódus időtartama alatt egy Pályázattal jogosult pályázni. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Játékos a heti játékperiódus időtartama alatt egy Pályázattal jogosult pályázni. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Promóció adott ideje alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésével, egy alkalommal vehet részt a Promócióban, így a nyertességre való jogosultság korlátozás alá esik az alábbiak szerint:

Az a Játékos, aki valamely napi vagy heti játékban már nyertesként került meghatározásra a továbbiakban nem jogosult nyereményre, azaz 1 Játékos maximálisan csak 1 darab napi vagy heti nyereményt nyerhet.

A sorsolás alkalmával Szervező minden nyereményhez 2 fő Tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 8. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget Szervező a 6. pont szerint meghatározott Tartaléknyertest állít be a Nyertesek helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertesek vagy a mögöttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy egyéb okból kizárásra kerülnek vagy a Nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertes helyébe is léphet Tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló Tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A Napi nyertesek és a Heti nyertesek által a Pályázat során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt küld, (”Nyertes értesítés”).

 

Lebonyolító a napi nyertesek és a fődíj nyertese számára a sorsolást követő 5 munkanapon belül a Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép a napi nyertesekkel és a heti nyertesekkel, amelynek során a nyerteseknek 5 munkanapon belül „jelentkezniük kell” a kapott ”Nyertes értesítés” tárgyú emailben található link segítségével - adataik kitöltésével - a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.

 

A Napi nyertesekkel és a fődíj nyertesével a Lebonyolító 5 munkanapon belül két alkalommal kísérel e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben az első nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a napi és fődíj nyertesekkel, akkor Nyereményeik a 6. pont szerinti Tartaléknyertest illetik meg.

 

A nyerteseket a Lebonyolító a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolás napján értesíti.

 

A Lebonyolító a nyertes(ek) nevét a Játékfelületeken a sorsolás napján teszi közzé.

 

Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséhez szükséges mértékben egyeztet a nyertesekkel a kézbesítés részleteiről.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A napi és a heti nyeremények postai úton kerülnek átadásra a Nyertesekkel utólagosan egyeztetett postai címre. A címegyeztetést Lebonyolító e-mailen küldött adatbekérő formon keresztül végzi.

A napi és a heti nyeremények a nyereményjáték zárultát követő 60 munkanapon belül kerülnek kiküldésre.

A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség, valamint a nyeremények más típusú nyereményekre nem válthatók át és nem átruházhatók harmadik személy részére.

Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságunkat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.ajandekkartya.dm.hu Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akiket a rendszer az adott játékperiódus időszakára kisorsolt. A személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Lebonyolító kézbesíti. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési és postázási adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező a sorsolást, illetve a Játékossal e pont alapján történt egyeztetés sikeressége esetén a nyereményjáték zárultát követő 60 munkanapon belül a nyereményt postára adja. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postai küldemény megérkezése gyakran hosszabb átfutási idővel történik, ezért kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

 

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett posta szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

 

9. Felelősség

 

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Játékfelületeken.

A Promócióról részletes információk a www.ajandekkartya.dm.hu Weboldalon érhetők el.

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az info@ajandekkartya.dm.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www. ajandekkartya.dm.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www. ajandekkartya.dm.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www. ajandekkartya.dm.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Kelt: Budapest, 2018.10.28.

 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelmi tájékoztató oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDajandekkartya.dm.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentajandekkartya.dm.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountajandekkartya.dm.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gaajandekkartya.dm.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidajandekkartya.dm.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*ajandekkartya.dm.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel